163040246 128608399269625 1538684182624576779 n

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Historia Gminy Zarszyn

Najstarsze ślady osadnictwa człowieka na tym terenie pochodzą z młodszej epoki kamienia (5000 - 1700 lat p.n.e.). Są to m.in. kamienne narzędzia odkryte w Odrzechowej i Pielni. Z epoki brązu pochodzi, znaleziony w Zarszynie, skarb brązowy (naszyjniki, naramienniki, szpile, paciorki). Epokę żelaza reprezentują liczne znaleziska monet (m.in. z Jaćmierza), przedmioty codziennego użytku importowane z południa Europy. Świadczą one o istnieniu szlaku handlowego, prowadzącego przez Ziemię Sanocką. Nasilenie procesów osadniczych następuje w XIII wieku, natomiast z XIV wieku pochodzą pierwsze wzmianki historyczne o niektórych miejscowościach obecnej gminy. Zarys dziejów poszczególnych wsi przedstawiamy przy ich opisach.

Gmina Zarszyn leży na terenie południowo-wschodniej Polski, na Podkarpaciu.

Po reformie administracyjnej kraju od l stycz-nia 1999 roku wchodzi w skład powiatu sanockie-go, województwa podkarpackiego. Tereny gminy położone są w Dołach Jasielsko- Dukielskich po-między Karpatami a Pogórzem Karpackim. Okoli-ce Zarszyna związane są historycznie z Ziemią Sa-nocką.

Gmina Zarszyn, w obecnym kształcie admini-stracyjno - terytorialnym, powstała w 1973 roku w wyniku przeprowadzonej reformy systemu ad-ministracyjnego kraju. Należało do niej wówczas 12 miejscowości. W roku 1990 odłączyły się trzy miejscowości: Besko, Mymoń i Poręby, tworząc od-dzielną jednostkę administracyjną.

Obecnie w skład gminy wchodzi 11 sołectw - Bażanowka, Długie, Jaćmierz, Jaćmierz Przedmieście, Nowosielce, Od-rzechowa, Pastwiska, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn.

Gmina Zarszyn położona jest przy głównym szlaku komunikacji drogowej i kolejowej Krosno- - Sanok, prowadzącym w Bieszczady, a dalej na Sło-wację - Łupków i Radoszyce oraz na Ukrainę - Kro-ścienko.
Gmina sąsiaduje z gminami: Besko, Bukow-sko, Sanok, Rymanów.

Gminę Zarszyn aktualnie zamieszkuje 9254 osób.
Powierzchnia gminy - 10 596 ha

W gospodarce dominują trzy działy: rolnictwo i leśnictwo, rzemiosło. Rosnące znaczenie mają han-del i usługi oraz rozpoczynające swoją działalność gospodarstwa agroturystyczne.

W rolnictwie przeważa gospodarka indywidu-alna zajmująca się produkcją drobnotowarową. Gospodarstwa te stanowią 75 % powierzchni użyt-ków rolnych. Pozostała część to sektor państwowy i spółdzielczy.

Na terenie gminy dobrze rozwinięta jest sieć handlowa w ostatnich latach powstało wiele placó-wek handlowych stanowiących własność prywatną.

Przy Zootechnicznym Zakładzie Doświadczal-nym w Odrzechowej istnieje druga co do wielkości stadnina koni huculskich w Polsce.