dufrat3

 

reklama desperado 780x120px

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Przetarg

herbCzwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, a to: działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zarszyn

o g ł a s z a

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn,  a to:

działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha  położonej w Nowosielcach, dla której w Sądzie  Rejonowym  w Sanoku prowadzona jest  księga  wieczysta Nr KS1S/00049668/5  której działy  III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV ( hipoteka ) są wolne od wpisów.

Działka stanowi teren płaski, posiada kształt zbliżony do trójkąta, wydłużony. Posiada bezpośredni dostęp do drogi ogólnodostępnej.  Istnieje możliwość doprowadzenia uzbrojenia: energii elektrycznej, gazu, kanalizacji.  Przydatność gruntu na cele budowlane - średnio korzystna- teren płaski lecz o kształcie granic ograniczającym możliwości zabudowy.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  W Studium Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarszyn  działka oznaczona jest kolorami:  w ½ części  kolorem białym – tereny mało korzystne dla rolnictwa i w ½ części kolorem brązowym – tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielofunkcyjne istniejące i  potencjalne. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wg  operatu  ewidencji gruntów  na działce znajduje się użytek:  RIVa i PsIV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).  

Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Wadium wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 20 sierpnia 2018 r.  o godz. 11.00, w Urzędzie Gminy  Zarszyn /sala nr 5/.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości. W a d i u m  w pieniądzu należy wpłacić w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.  przelewem na rachunek bankowy: PBS  w Sanoku O/Zarszyn  Nr 35 8642 1038 2004 3800 0332 0002.

Wpłacone wadium zostanie:  

- zaliczone  na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium  wygra  przetarg

- zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra- jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

U w a g a! O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę nieruchomości ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium nabywca jest obowiązany wpłacić   na rachunek bankowy: PBS w Sanoku O/Zarszyn  Nr  62 8642 1038 2004 3800 0332 0001 nie później niż do dnia  zawarcia umowy notarialnej.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustali Wójt Gminy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty a ponadto osoba prawna dokument stwierdzający prawo do jej reprezentowania.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z danymi ewidencji gruntów bez wskazywania granic w terenie. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na zlecenie i wyłączny koszt strony kupującej. Nabywca nie będzie występować z roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w zakresie użytków lub powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem prawnym, oraz stanem zagospodarowania zbywanych nieruchomości, przed przystąpieniem do przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w Urzędzie Gminy  w Zarszynie pok.15, tel: (0-13) 467 10 01 wew.37.

 

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież